20
Is morality relative? ¿La moral es relativa? May kaugnayan ba ang moralidad? 道德是相對而言的嗎?
Submit a Reponse Enviar una respuesta Magsumite ng isang Tugon 提交回覆