23
Can you name three species of undomesticated animals that live near you? ¿Puedes nombrar tres especies de animales no domesticados que vivan cerca de ti? Maaari ka bang magbigay ng tatlong uri ng maiilap na hayop na naninirahan malapit sa iyo? 您能說出三種生活在您附近的野生動物嗎?
Submit a Reponse Enviar una respuesta Magsumite ng isang Tugon 提交回覆

Gray squirrels, blue jays, and sparrows (San Jose, CA)

Raccoon, Crow, Rat

Raccoon, squirrel, and opossum (Brooklyn, NY)