31
If you didn’t have to sleep, what would you do with the extra time? Si no necesitaras dormir, ¿qué harías con el tiempo adicional? Kung hindi mo kailangang matulog, ano ang ginagawa mo sa ekstrang oras? 如果您不用睡覺,那多餘的時間您會用來做什麼?
Submit a Reponse Enviar una respuesta Magsumite ng isang Tugon 提交回覆

I don't want to not have to sleep :-) (Oakland, CA)

Sleep (Chicago, IL)