39
What is the most annoying question people ask you? ¿Cuál es la pregunta que más molesta que la gente te pregunten? Ano ang isang nakakainis na tanong na itinatanong sa iyo ng mga tao? 別人問您的一個最煩人的問題是什麼?
Submit a Reponse Enviar una respuesta Magsumite ng isang Tugon 提交回覆

Where are you from? (San Francisco, CA)

When they re-ask me my name (San Francisco, CA)

Where does this accent come from? (San Francisco, CA)