55
What are some strategies for breaking through political disengagement, distrust or distraction? ¿Qué estrategias son útiles contra la falta de compromiso, confianza y atención respecto de temas políticos? Ano ang ilang mga estratehiya para sa paghiwalay sa pampulitikang pagtiwalag, kawalan ng tiwala o pagkagambala? 有哪些策略可以打破政治上的隔離、不信任或干擾?
Submit a Reponse Enviar una respuesta Magsumite ng isang Tugon 提交回覆