57
What is the future you envision for this country? ¿Qué futuro imaginas para este país? Ano ang nakikita mo sa hinaharap para sa bansang ito? 您對這個國家的未來有什麼展望?
Submit a Reponse Enviar una respuesta Magsumite ng isang Tugon 提交回覆