59
Is it the main purpose of law to promote morality, protect people, or exert control? El objetivo principal de la ley es, ¿promover la moral, proteger a las personas o ejercer el control? Ito ba ang pangunahing layunin ng batas na itaguyod ang moralidad, protektahan ang mga tao, o mabigyang kontrol? 法律的主要目的是提升道德水平、保護人民,還是行使控制權?
Submit a Reponse Enviar una respuesta Magsumite ng isang Tugon 提交回覆

Protect people (Palo Alto, CA)

Protect people (Chicago, IL)