64
If you could live in a fictional setting (from a book, play, TV, or movie), what would it be and why? Si pudieras vivir en un mundo de ficción determinado (de un libro, obra teatral o película), ¿cuál sería y por qué? Kung maaari kang manirahan sa isang kathang-isip na lugar (mula sa libro, play, TV, o pelikula), saan ito at bakit? 如果您可以生活在一個虛構的世界裡(書籍、戲劇、電視或電影中的世界),那會是什麼樣的世界?為什麼?
Submit a Reponse Enviar una respuesta Magsumite ng isang Tugon 提交回覆