80
If you could relive the last year, would you change any decisions you made? Si pudieras volver a vivir el último año, ¿cambiarías alguna decisión de las que has tomado? Kung maaaring ulitin ang buhay mo sa nakaraang taon, may babaguhin ka bang desisyon na ginawa mo? 如果過去的一年可以重來,您會改變曾做的任何決定嗎?
Submit a Reponse Enviar una respuesta Magsumite ng isang Tugon 提交回覆

No! (this is such a relief!!!) Probably, I would have made my (same) decisions earlier :) (Palo Alto, CA)