87
Tell us a bit about some people you consider neighbors. Cuéntanos un poco acerca de algunas personas a quienes consideres tus vecinos. Sabihin sa amin ng maiksi ang tungkol sa mga taong kinokonsidera mong kalapit-bahay. 與我們分享一些關於您的鄰居的故事。
Submit a Reponse Enviar una respuesta Magsumite ng isang Tugon 提交回覆

friends, caring people and help when and where They Can (Palo Alto, CA)